Visie; “het lonkende toekomst perspectief”

Door in een visie gemeenschappelijke doelen, waarden en activiteiten te benoemen, is een visie in staat om mensen te verbinden en tot een eenheid te smeden.

Een visie kan een organisatie tot een werkgemeenschap maken, een ‘veelheid’ verbinden tot een ‘heelheid’. Een collectief van individuen die zich richten op gemeenschappelijke doelen en die zich gedragen volgens overeenkomstige waarden en normen. Deze waarden typeren de ideale cultuur en specificeren het gedrag van professionals en leidinggevenden. Waarden richten bovendien het ontplooien van individuele talenten en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Er ontstaat iets van ‘sociaal kapitaal’: het geheel van vertrouwensvolle verbindingen en de daaraan ten grondslag liggende gemeenschappelijke overtuigingen, waarden, kwaliteiten en doelen.

Een visie geeft echter niet alleen gemeenschappelijk gedeelde betekenis en een collectief beeld van het doel. Ze vormt bovenal een krachtige bron van positieve energie. Je bent met elkaar betekenisvol bezig. Deze positieve energie uit zich in vitaliteit, waakzaamheid en emotionele betrokkenheid, uitdaging en opwinding. Een visie biedt daarnaast criteria waaraan de eigen prestaties kunnen worden getoetst.

Organisaties die geen eigen visie hebben, meten hun prestaties meestal af aan die van anderen: men wil voldoen aan het gemiddelde van de markt, de benchmark. Visionaire leiders daarentegen bepalen hun eigen criteria of ze succesvol zijn of niet op basis van hun eigen visie. Daarbij hebben zij eigen denkbeelden over wat succes dan eigenlijk inhoudt. En daarbij wordt de lat erg hoog gelegd. Kenmerk van visionaire organisaties is dat zij zichzelf permanent proberen te verbeteren. Met andere woorden: het hebben van een visie is een centraal element bij de verdere inrichting van de organisatie, niet alleen voor het hier en nu, maar vooral ook voor de langere termijn.


Betekenis:

Een visie geeft een betekenisvol kader waarin mensen zich kunnen oriënteren en stelt hen in staat te begrijpen wat er om hen heen gebeurt.


Doel:

Een visie geeft een einddoel waarnaar men streeft. Dit is een gewaagd doel, waarin alle ambities samenkomen. De visie fungeert als kompas en als toetsingskader voor al het doen en laten.


Binding:

Een visie verbindt mensen door middel van gemeenschappelijke doelen en waarden. Vanuit dit gevoel van verbondenheid is een visie ook een bron van inspiratie. Een visie integreert en inspireert.


Energie:

Een visie zet mensen in beweging en stuurt de activiteiten. Doordat een visie richting geeft, vergemakkelijkt zij ook het maken van keuzes.


Continue verbetering:

Een visie reikt de criteria aan waarmee men activiteiten en gedrag kan beoordelen.


Afgestemd op de context; Missie, visie en strategie